Borås Konstmuseum

Somewhere in Between

Savas Boyraz, Fatma Bucak, Loulou Cherinet, Gohar Dashti, Taus Makhacheva, Tanja Muravskaja, Larissa Sansour

21 september 2019 - 12 januari 2020

Curator: Ulrika Flink


I vår samtid skiftar ständigt samhällets och individens självbild och identitet, vi måste om och om igen ta ställning till vilka vi är och vilken vår plats i världen är. Somewhere in Between är en grupputställning som via främst rörlig bild utforskar landskapets minne, nationell identitet och mytens roll i historieskrivningen. Världen över används historisk retorik av makthavare, medier och personer som vill finna stöd för sina olika ställningstaganden. Historien är ett kraftfullt redskap för att skapa förståelse och är särskilt tacksamt att använda i sammanhang där ett nationalistiskt budskap skall framhävas och samtidens otillräcklighet projiceras mot ett skimrande oförstört förflutenhetens landskap. Hur påverkar myter, berättelser, propaganda och medvetet osynliggörande historieskrivningen? Hur kan vi påverka förhållandet till vår egen historia?

Medverkande konstnärer i utställningen är Taus Makhacheva (Ryssland/Dagestan), Fatma Bucak (Turkiet/England), Larissa Sansour (Palestina/Danmark), Tanja Muravskaja (Estland/Ukraina), Savas Boyraz (Turkiet/Sverige), Loulou Cherinet (Sverige/Etiopien) och Gohar Dashti (Iran/USA). De är alla födda i ett land, verksamma i ett annat, samt arbetar över hela världen mellan skiftande gränser, kulturer och nationer.

Loulou Cherinet är i sin konstpraktik intresserad av hur det smakar, syns och låter när en stat materialiseras i våra kroppar, samtal och beteenden. Larissa Sansour utforskar mytens roll i historieskrivning, fakta och nationell identitet. Taus Makhacheva skildrar det kommunistiska arvet och konstens frihet, Tanja Muravskaja lyfter olika sätt att se på konflikten i Ukraina beroende på vem man talar med, samt hur en konflikt kan splittra
familj och vänner. Fatma Bucak arbetar med ämnen som berör politisk identitet, censur och landskap som historia. I Bucaks verk får migranter, tystade politiska dissidenter och minoriteter plats mellan det politiska och det poetiska. Savas Boyraz lyckas ge en komplex politisk kamp ansikte genom att fokusera på den enskilda berättelsen som en del av något mycket större. Boyraz beskriver sin konstpraktik som ”bildbaserad aktivism” där han utforskar sina egna rötter samt det kurdiska samhällets kamp. Gohar Dashti försöker spåra sin
relation till samhället och världen via fotografiet. Hon rör sig mellan det personliga och det universella, det politiska och fantasins rum.

 

The self-perception and identity of society and the individual are shifting constantly in these times, forcing us to forever question who we are and our position in the world. Somewhere in Between is a group exhibition in moving images that explores the memory of the landscape, national identity and the role of myth in history writing. Historical rhetoric is used all over the world by rulers, the media and people seeking to underpin their various standpoints. History is a powerful instrument for creating understanding, and it is especially useful for promoting nationalist messages and contrasting the failings of the present time with a shimmering, unspoilt landscape of yore. How do myths, stories and propaganda influence us, and how do they silence and invisiblise history? How can we change the relationship to our own history?

Featured artists in this exhibition are Taus Makhacheva (Russia/Dagestan), Fatma Bucak (Turkey/UK), Larissa Sansour (Palestine/Denmark), Tanja Muravskaja (Estonia/Ukraine), Savas Boyraz (Turkey/Sweden), Loulou Cherinet (Sweden/Ethiopia) and Gohar Dashti (Iran/USA). They were all born in one country, live in another country, and work all over the world.

In her artistic practice, Loulou Cherinet examines what it tastes, looks and sounds like when a nation materialises in our bodies, our conversations and behaviours. Larissa Sansour explores how historiography is impacted by myth, fact and national identity. Taus Makhacheva portrays the communist legacy and artistic freedom. Tanja Muravskaja highlights how perspectives on the conflict in the Ukraine differ depending on who you talk to, and how conflicts can shatter families and friends. Fatma Bucak works with subjects relating to political identity, censorship and landscape as history, making room for migrants, silenced political dissidents and minorities in between the political and the poetic. Savas Boyraz succeeds in revealing the face of a
complex political struggle by focusing on individual narratives as part of a larger context, describing his artistic practice as “image-based activism”, and exploring his own roots and the struggle of the Kurdish community. Gohar Dashti seeks to trace her relationship to society and the world through photography, oscillating between the personal and the universal, between the political and the imaginary.


PRESS

Konst som rör sig mellan gränser och identiteter länk till annan webbplats - Borås Tidning

Poetiskt berättande, ironi och vardagsrealism i internationell samtidsutställninglänk till annan webbplats - Borås TidningBorås Konstmuseum och utställningen Somewhere in Between är en del av GIBCA extended 2019.

Bilder: Taus Makhacheva: Tightrope, 2015. Fatma Bucak: A sentiment lurking at the edge of my conscious, 2018. Larissa Sansour med Søren Lind: In the Future They Ate From the Finest Porcelain, 2016. Savas Boyraz: The state we are in, 2017. Tanja Muravskaja: Three Sisters, 2015. Gohar Dashti: Iran Untitled, 2013. Loulou Cherinet: AXIS, 2016.Senast uppdaterad: 2019-10-18